Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...

PŁOCK 2037 – Marka Europejska!

 
Projekt „PŁOCK 2037 – Marka Europejska!”  -  jest to koncepcja działań i propozycji rozwiązań zagospodarowania przestrzennego, które miasto Płock, /planowane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 do pełnienia funkcji ośrodka regionalnego/, wykreują następnie jako ośrodek europejski oraz wizytówkę Polski i polską markę rozpoznawalną w całej Europie.


Obszar funkcjonalny Płocka jako ośrodka regionalnego jest w samym centrum Polski i zawarty będzie pomiędzy obszarami funkcjonalnymi Olsztyna, Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy z Toruniem.


PŁOCK – miasto o ponad XI wiekowej historii, jedna z historycznych stolic Polski /1079-1138/. Uzyskało prawa miejskie od księcia Konrada Mazowieckiego w 1237 roku.


PŁOCK w 2014 roku   „Stolica polskiej chemii” - miasto zamieszkane przez ok. 122 tys. mieszkańców na powierzchni 88,06 km2. Swoje maksimum miało 31.12.1998 roku, kiedy liczyło 131.011 mieszkańców.


Osiągnięcie celu powinno nastąpić w perspektywie do 2037 roku – tj. na jubileusz 800 lat od uzyskania przez Płock praw miejskich, a najpóźniej do 2050 roku.
 

Sposobem na osiągnięcie celu jest ścisła współpraca lokalnych samorządów terytorialnych, organów wojewódzkich i centralnych, samorządów zawodowych i gospodarczych, polityków i działaczy. Współpraca powinna doprowadzić do zaplanowania i przyjęcia rozwiązań zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego spójne rozwiązania głównych problemów, wykorzystanie atutów i wykreowanie nowych czynników rozwoju obszaru. Planowanie powinno uwzględniać ustalenia analizy strategicznej miasta i jego obszaru funkcjonalnego.
 

Liderem działań oraz organizatorem i koordynatorem całego projektu powinien zostać samorząd miasta Płocka, które to miasto stanie się głównym jego beneficjentem.


Główną „kotwicą” sukcesu Płocka /jako planowanego w KPZK 2030 ośrodka regionalnego/ będzie wdrażanie strategii Komisji Europejskiej do 2050 roku z dnia 28 marca 2011 roku „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, dla osiągania których to celów strategii ma miasto i jego obszar funkcjonalny idealne uwarunkowania.


Drugą „kotwicą” sukcesu Płocka będzie wdrażanie 6 celów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 /której rozwiązania powinny zostać poddane modyfikacji/ i przystosowywanie miasta do wyznaczonej w niej funkcji ośrodka regionalnego.


CEL NADRZĘDNY:

Zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców obszaru i dla funkcjonowania strategicznego kompleksu przemysłowego Polski.


CEL STRATEGICZNY:

Zbudowanie Płocka jako silnego ośrodka regionalnego o wzorcowych rozwiązaniach zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, którego wykorzystane wszystkie atuty obszaru funkcjonalnego wykształtują Płock jako wizytówkę Polski i rozpoznawalną markę w całej Europie.


KLUCZOWE CZYNNIKI ROZWOJU PŁOCKA:

1.   Wyznaczenie Płocka w KPZK 2030 do pełnienia funkcji ośrodka regionalnego.

2.   Działania do poprawy spójności terytorialnej Polski i Unii Europejskiej.

3.   Strategia Komisji Europejskiej do 2050 roku „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” oraz wdrażanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozwiązań Krajowej Polityki Miejskiej.

4.   Lokalizacja Płocka w centrum kraju i na osi bałtyckiego obszaru integracji europejskiej z udziałem obszaru Polski.


ATUTY OBSZARU:

1.   Lokalizacja pozwalająca na spójne rozwiązywanie problemów obszaru razem z problemami innych obszarów oraz na osiąganie celów o znaczeniu strategicznym dla kraju i dla Unii Europejskiej.

2.  Możliwość wykreowania intermodalnych powiązań transportowych z wykorzystaniem dolnego odcinka Wisły.

3.  Generowanie od tutejszej produkcji dla budżetu państwa corocznie około 10% dochodów, tj. corocznie ok. 30 miliardów złotych z akcyzy, podatku VAT, CIT, opłaty paliwowej, …

4.  Lokalizacja Płocka na wysokim wzgórzu i nad dużą rzeką, co pozwala na wykreowanie miasta jako ośrodka regionalnego o dużej atrakcyjności.


GŁÓWNE PROBLEMY:

1.   Zagrożenia wynikające od lokalizacji tu strategicznego kompleksu przemysłowego i od  możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związanej z prowadzoną tu niebezpieczną produkcją rafineryjno-petrochemiczną oraz od transportów produktów petrochemicznych.

2.  Zamulanie się włocławskiego zbiornika, podmywanie i zalewanie nabrzeży, osuwiska skarp, zagrożenie powodziowe.

3.   Konieczność scalenia urbanistycznego Płocka oraz poprawy połączeń z regionem i z główną infrastrukturą transportową kraju.

4.   Przystosowanie Płocka do możliwości pełnienia funkcji ośrodka regionalnego przewidywanej dla miasta w KPZK 2030.


Planowanie spójnych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego Płocka i jego obszaru funkcjonalnego z wykorzystaniem powyższych elementów analizy strategicznej obszaru, powinno nastąpić od delimitacji „Płockiego Obszaru Problemowego”, którego zasięg powinien obejmować część obszaru Województwa Mazowieckiego gdyż to pozwoli na zaplanowanie dowiązań infrastruktury transportowej Płocka do głównej infrastruktury transportowej kraju.

 
Autorem koncepcji i rozwiązań projektu jest  mgr inż. Jan Wyrębkowski, autor licznych projektów i uczestnik wielu przedsięwzięć inżynierskich, m. in. główny koordynator projektu i wykonania konstrukcji mostu wantowego o połączeniach spawanych, zamiast mostu skręcanego na śruby sprężające – Mostu Solidarności w Płocku  przez rzekę Wisłę oraz autor koncepcji rozdwojenia głównej osi rozwoju kraju i koncepcji Droga VIA EUROPE, której zrealizowanie zintegruje główną infrastrukturę drogową Polski, poprawi spójność kraju i spójność całej Unii Europejskiej. 

 
*     *     *